Karta weryfikacji lokalizacji dla projektu Wyznaczenie pasów rowerowych wzdłuż ulicy Legionów na odcinku od Stryjskiej do Powstania Styczniowego wraz z uspokojeniem ruchu (2022/RED/0024)

Imię: Jagoda
Nazwisko: Gajowniczek
E-mail: j.gajowniczek@gdynia.pl
Afiliacja w strukturze urzędu: Wydział Architektoniczno - Budowlany UM
Lp. Kryteria kontrolne Tak Nie Nie dotyczy
1.
2.
3.
4.

- teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
- w granicach pasa drogowego (przebudowa ) wymagane zgłoszenie do organu administracji architektoniczno-budowlanej,
- poza pasem drogowym wymagana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzja o pozwoleniu na budowę
- uzgodnić z zarządcą drogi (Wydział Inwestycji UM)

Data publikacji: 2022-04-20 12:46