Karta weryfikacji lokalizacji dla projektu Schody na plażę zejście nr 2 (BAD/0017)

Imię: Joanna
Nazwisko: Kawalir
E-mail: j.kawalir@gdynia.pl
Afiliacja w strukturze urzędu: Wydział Architektoniczno-Budowlany
Lp. Kryteria kontrolne Tak Nie Nie dotyczy
1.
2.
3.
4.
5.

BABIE DOŁY – ul. Rybaków / dz. 134 obręb 0009 Babie Doły

1. Przeznaczenie terenu w mpzp:
Dla obszaru obejmującego działkę nr 134 obręb 0009 Babie Doły obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana, uchwalony uchwałą nr XXIII/479/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 września 2012r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 2 listopada 2012r., poz. 3422);

Karta terenu: 51 ZE – zieleń ekologiczno – krajobrazowa
Uwarunkowania i ograniczenia wynikające z planu:
- obowiązuje zakaz zabudowy;
- ustalono lokalizację ogólnodostępnych ciągów pieszych zgodnie z rysunkiem planu, plan nie dopuszcza realizacji ciągu w formie schodów terenowych;
- teren znajduje się w granicach stanowiska dokumentacyjnego przyrody nieożywionej „Klif Oksywski” – obowiązują przepisy określone § 4 ust. 1 pkt 3;
- teren znajduje się w granicach pasa technicznego brzegu morskiego – obowiązują przepisy określone w § 8 ust.1 pkt 2 - należy uzgodnić z właściwym organem administracji morskiej tj, Urzędem Morskim.
- znajduje się w granicach strefy ochrony klifu – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 4;
- obszary potencjalnie narażone na osuwanie się mas ziemnych – obowiązują zasady określone w § 8 ust.1 pkt 5 - wszelkie inwestycje budowlane na tych terenach powinny być poprzedzone szczegółowym rozpoznaniem budowy geologicznej i ustaleniem kategorii geotechnicznej warunków ich posadowienia z uwzględnieniem stateczności skarp;
- teren w granicach pasa technicznego brzegu morskiego – organem właściwym w sprawach obiektów i robót budowlanych usytuowanych na terenie pasa technicznego jest Wojewoda
Data publikacji: 2021-04-09 15:16