Karta weryfikacji lokalizacji dla projektu Poprawa atrakcyjności skweru przy zbiegu ulic Powstania Styczniowego i Legionów przez nasadzenie roślin ozdobnych (RED/0012)

Imię: Robert
Nazwisko: Wójcikiewicz
E-mail: r.wojcikiewicz@gdynia.pl
Afiliacja w strukturze urzędu: Wydział Architektoniczno - Budowlany UM
Lp. Kryteria kontrolne Tak Nie Nie dotyczy
1.
2.
3.
4.
5.

• Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ulic Legionów i Powstania Styczniowego, uchwalony uchwałą nr VII/306/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 1999 roku. Karta terenu – K;
• Zakres robót zgodny z ustaleniami planu miejscowego, pod warunkiem zagospodarowania terenu zielenią niską z uwagi na przeznaczenie tego obszaru jako rezerwowany pod ewentualną przyszłą rozbudowę skrzyżowania ulic Legionów i Powstania Styczniowego;
• Forma własności – Gmina Miasta Gdyni dla dz. 1700 obręb 0025 Redłowo – użytek dr;
• Wymagana zgoda od właściciela terenu;
• Tryb postępowania: nie wymaga zgłoszenia ani pozwolenia na budowę, uwzględnić wszystkie ograniczenia i wymogi wynikające z zapisów ww. planu miejscowego;
• Wszystkie elementy wyposażenia skweru muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w obowiązujących przepisach i normach oraz posiadać certyfikaty zgodności z normami uprawniającymi do oznaczenia wyrobów znakiem bezpieczeństwa, ponadto użyte materiały muszą posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
• Wymaga uzgodnienia z Wydziałem Inwestycji Urzędu Miasta w Gdyni - działki o użytku dr.;

Podsumowanie weryfikacji: pozytywna
Data publikacji: 2021-04-09 13:37