Podaj danePoziom miejski - projekty ogólnePoziom miejski - klimatyczny budżet obywatelskiPoziom dzielnicowy - projekty dużePoziom dzielnicowy - projekty małePodsumowanieGłosy zapisane

Wprowadź poniższe dane identyfikacyjne, aby wejść do modułu głosowania

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46//WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informuję, że:

ADMINISTRATOR DANYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Laboratorium Innowacji Społecznych z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia

KONTAKT

2. Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem danych osobowych:

1) listownie: Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia

2) za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@lis.gdynia.pl

3) za pomocą epuap: /lisgdynia/skrytkaesp

3. Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem danych osobowych:

1) listownie: Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia

2) za pomocą poczty elektronicznej: iod@lis.gdynia.pl

3) za pomocą epuap: /lisgdynia/skrytkaesp

4. Może się Pani/Pan skontaktować z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

1) Listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

2) Telefonicznie: 22 531 03 00, w godzinach pracy urzędu tj.: 8:00-16:00

3) Za pomocą poczty elektronicznej: kancelaria@uodo.pl

CEL PRZETWARZANIA

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) przeprowadzenia procesu głosowania w Budżecie Obywatelskim 2021 w Gdyni za pośrednictwem komputera i platformy elektronicznej

DALSZE POWIERZENIE

6. Administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi:

1) firmie Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia, na potrzeby przeprowadzenia głosowania w procesie Budżetu Obywatelskiego 2021, na podstawie umowy o przetwarzania danych osobowych

PODSTAWA PRAWNA

7. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

1) art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46//WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

2) § 43 Uchwały nr XXIII/749/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. 2020 r. poz. 4705 z późn. zm.)

3) Porozumienie między Prezydentem Miasta Gdyni oraz Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni w sprawie ustalenia zasad udostępniania i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych przez miejskie jednostki organizacyjne Gdyni, nr: SOO.031.12.2019 z dnia 14 maja 2019 roku

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do:

1) wzięcia udziału w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim 2021

PRAWA WŁAŚCICIELA DANYCH

9. Posiada Pani/Pan prawo do:

A) żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO)

B) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),

C) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),

D) żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO),

E) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),

F) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO)

G) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO)

10. Nie posiada Pani/Pan prawa do:

A) żądania usunięcia swoich danych osobowych w trybie art. 17 ust 1 RODO, (podstawa prawna: art. 17 ust 3 lit d), w związku z art. 5 ust. 2 lub ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wynikającym z tego obowiązku przechowywania kompletu akt sprawy przez okres 10 lat

11. ograniczeniom podlega Pani/Pana prawo do:

A) żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO). Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 rozporządzenia 2016/679, następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych. (podstawa prawna: Art. 22b ust 3 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach (Dz. I. z 202 r. poz. 164)

B) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), w ten sposób, że przetwarzający przyjmują od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne;

C) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO), w zakresie niezbędnym do zapewnienia korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.

AUTOMATYZACJA I PROFILOWANIE

12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

OKRES PRZECHOWYWANIA

13. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z instrukcją kancelaryjną Laboratorium Innowacji Społecznych.

INFORMACJA O POZYSKANIU DANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ (ART. 14 RODO)

14. Państwa dane w celu przeprowadzenia głosowania w Budżecie Obywatelskim zostały pozyskane z następującego podmiotu / podmiotów:

1) Urząd Miasta Gdyni, aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia w zakresie numer PESEL, imię ojca z bazy danych osób zameldowanych w Gdyni oraz – w przypadku osób nieposiadających meldunku w Gdyni – z bazy rejestru wyborców.

2) Prezydent Miasta Gdyni, Urząd Miasta Gdyni, aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia w zakresie numer Karty Mieszkańca, numer PESEL, imię i nazwisko